Ban Chấp hành

13/12/2017 // 3170 lượt xem

Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Ban Chấp hành Hội gồm: Chủ tịch,...

Chi tiết →

Chủ tịch

13/06/2017 // 2425 lượt xem

Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội và...

Chi tiết →

Phó Chủ tịch

13/06/2017 // 2447 lượt xem

Các Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch...

Chi tiết →

Tổng Thư ký

04/02/2017 // 2370 lượt xem

Tổng thư ký do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Tổng thư ký...

Chi tiết →

Ban Kiểm tra

13/12/2017 // 2468 lượt xem

Ban Kiểm tra Hội do Đại hội bầu ra gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và 01 ủy viên. Số lượng, cơ...

Chi tiết →